การจัดการความรู้

counter

Who is Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิทยาลัยแสงธรรม ::: SAENGTHAM COLLEGE

"..อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร  ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร และร่างกายย่อมสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่ม  " (ลูกา 12:22-23)
โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
วันที่ 13-14 ธันวาคม  2557 สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  ณ บ้านเพชรสำราญ  หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต  การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ  ได้ร่วมพิธีกรรม  สวดภาวนา  ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อน และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ได้รับเชิญ โดย บาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ปีนี้ในหัวข้อ “ชีวิตผู้ได้รับพระพร” ในครั้งนี้ มีนักศึกษา เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  เข้าร่วมประมาณ  58  คน   
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ

วันที่  3  ธันวาคม  2557  สโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ)  ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม รูปแบบเป็นวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้า โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดย บาทหลวงธรรมรัตน์  เรือนงาม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานในครั้งนี้ และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ประมาณ  150  คน
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 1  ธันวาคม  2557  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ)  ณ  บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน   วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความเมตตา เสียสละ และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม และเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่  และกิจกรรมป้อนอาหารให้ผู้สูงอายุ มีนักศึกษาข้าร่วมประมาณ  35  คน
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 
โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาโครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
วันที่  30  พฤศจิกายน  2557  ชมรมการศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม  จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  “การจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับคนหูหนวก”  ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษามือเพื่อการศึกษาและงานอภิบาล นำความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับภาษามือไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพตนเองและผู้อื่น รับใช้พี่น้องในสังคม  ณ  วัดเซนต์หลุยส์  โดยงานในวันนั้นมีการจัดพิธีแต่งงานให้กับคนหูหนวก  จำนวน  3 คู่  มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด  13  คน 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 
บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่  26  พฤศจิกายน  2557  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครปฐม มารับการบริจาคโลหิตที่วิทยาลัยแสงธรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วย ด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาส
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 
วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดดำเนินงานเกี่ยวกับวันวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม Lux Mundi Aula วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 550 คน
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผลการแข่งขันพระคัมภีร์
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 

วิทยาลัยแสงธรรม ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และที่ประชุมสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยดำเนินการเปิดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
-    การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 4 และ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ปี 2)
-    ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
-    ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม
หมายเหตุ *  ปิดเรียนในช่วงเทศกาลปัสกา (อาทิตย์ใบลาน – ปัสกา) วันที่ 19 – 27 มีนาคม 2559
** การฝึกปฏิบัติ จัดในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

 

ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )
ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ คณะพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์ " ( JUBILEE )โอกาสครบ 350 ปี สมัชชาอยุธยา ( ค.ศ. 1664 - 2014 ) และครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาพระฐานานุกรม พระศาสนจักรคาทอลิกไทย ( ค.ศ. 1965- 2015 ) ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน วันที่ 5-6 ธันวาคม ค.ศ. 2014
::: ดาวน์โหลด โลโก้ ปี JUBILEE :::
::: ความหมายของโลโก้ :::
::: ดาวน์โหลดโปสเตอร์ เฉลิมฉลอง "ปีศักดิ์สิทธิ์" :::
::: ดาวน์โหลดบทภาวนา :::

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ

“Social Communication Dimensions of Religions in Asian Cultures.”

เมื่อวันที่ 21 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับหน่วยงาน Asian Research Center for Religion and Social Communication และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Social Communication Dimensions of Religions in Asian Cultures.” โดยการประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติครั้งนี้ มีนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเซีย เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ท่าน 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

อ่านเพิ่มเติม...

 

Weblog ศิษย์เก่าคริสตศาสตร์ วิทยาลัยแสงธณรม

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ระบบสืบค้นห้องสมุดแสงธรรม

ครูผู้ประกาศข่าวดีฯ

Weblog คณาจารย์

เปิด e-learning โดยใช้โปรแกรม Flipviewer
เปิด e-learning โดยใช้
โปรแกรม Flipviewer

ผลงานทางวิชาการ
FB SAENGTHAM BOOKSTORE

สามเณราลัยแสงธรรม

คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

http://www.saengtham.ac.th

ศิษย์เก่าฯแสงธรรม