แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรสำนักงานบริหาร

สำนักงานบริหาร

Theerapholรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(ภาษาไทย) บาทหลวง ธีรพล  กอบวิทยากุล

(ภาษาอังกฤษ) Rev.Theeraphol  Kobvithayakul

ประวัติการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม   ศศ.บ    ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม   ศน.บ    เทววิทยา

 

คุณจิตรา  กิจเจริญผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

(ภาษาไทย) นางสาวจิตรา  กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Miss.Chittra  Kitcharoen

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม        ศศ.บ       การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ     บธ.ม       การจัดการทั่วไป

 

 

คุณวนิดา ศรีดวง

หัวหน้าแผนกนักศึกษา/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(ภาษาไทย) นางสาววนิดา ศรีดวง
(ภาษาอังกฤษ) Miss.Wanida  Sriduang

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    ศศ.บ.    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

นางมยุรี  ทองสินชัยเลาหะ

หัวหน้าแผนกการเงินและทรัพย์สิน

(ภาษาไทย) นางมยุรี  ทองสินชัยเลาหะ
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Mayuree  Thongsinchailaoha

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    บธ.บ    การบริหารทัรยากรมนุษย์

 

 

หนาตรง ๒๐๐๙๑๘ 5

 หัวหน้างานบัญชี

(ภาษาไทย) นางสาวแสงระวี  กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Miss.Saengrawee  Kitcharoen

 

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     บช.บ      คณะการบัญชีและการจัดการ

 

 

 

นายทีปกร  กิจสวัสดิ์

 หัวหน้าแผนกจัดการทั่วไป

(ภาษาไทย) นายทีปกร  กิจสวัสดิ์
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Theephakorn Kitsawat


ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม    วท.บ.    วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 


    

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top