schead02

โครงการอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา

โครงการอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559 ชมรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินโครงการ "อ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา" นำโดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 4 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซอยอรุณอัมรินทร์ 39 ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้การอบรมการอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา และเยี่ยมชมกิจการต่างๆของทางมูลนิธิฯ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top