schead02

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 26

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  ครั้งที่ 26สำนักงานจิตตาภิบาล วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ครั้งที่ 26ณ บ้านหาดหฤทัย เขตชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม  2559 

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสในการไตร่ตรองชีวิต การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ได้ร่วมพิธีกรรม สวดภาวนา ตลอดจนได้มีเวลาพักผ่อน และได้รับความรู้จากวิทยากรบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธานในการแบ่งปัน ปีนี้ในหัวข้อ “ความปิติยินดีในความรัก” ในครั้งนี้มีนักศึกษาและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมจำนวน 40  คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top