schead02

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม(ครั้งที่ 3) ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม(ครั้งที่ 3) ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 15  ธันวาคม  2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตา ปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม จำนวน17คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top