schead02

กีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”

กีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”
วันที่ 29  มกราคม  2560  ชมรมกีฬาและนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์” วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้มีโอกาสพบปะกัน เพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดี ในการเพิ่มพูนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน  โดยร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล ณ สนามกีฬาวิทยาลัยแสงธรรม  และได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าสังวาลย์  ศุระศรางค์  มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”  ในครั้งนี้  

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top