schead02

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันอังคารที่7 กุมภาพันธ์  2560 เวลา  09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม


ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน46รายขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top