schead02

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันอังคารที่ 14  กุมภาพันธ์  2560  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม 

ซึ่งในครั้งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน  3 คน โดยมีผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และบรรดานักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนน  ซึ่งนายสาโรช  เมธีพิทักษ์กุล  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนมากที่สุดและถือเป็นเอกฉันท์ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรคนใหม่  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก และสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยมีบาทหลวงวีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top