Black Ribbon

schead02

รับสมัครนักศึกษา คณะศาสนศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560

คณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31  มีนาคม  2560

ติดต่อได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com  

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ :
:::จดหมายประชาสัมพันธ์ ::: รายละเอียดการรับสมัคร :::
::: ใบสมัคร ::: ใบรับรอง :::

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top