แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรแผนกหอสมุด

บุคลากรแผนกหอสมุด


f somchai


                     ที่ปรึกษา

 (ภาษาไทย) บาทหลวง ผศ.สมชัย  พิทยาพงศ์พร

 (ภาษาอังกฤษ)  Rev.Fr. Somchai   Phitthayaphongphond

 ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์  


ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม เทียบ ศน.บ. เทววิทยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ศษ.บ. บริหารการศึกษา(เกียรตินิยมเหรียญทอง)

Pontificia Studiorum U.AS

homa AQ. Urbe, Italy

Licence

Sacra Theologia Thoma AQ. In Urbe

 

t perapat

 

                  ที่ปรึกษา

  (ภาษาไทย)  นาย พีรพัฒน์  ถวิลรัตน์

  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pirapat Thawinratna
 

 

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
 วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา

 

 

 

Pimruthai

 

        หัวหน้าแผนก/บรรณารักษ์

  (ภาษาไทย)  นางสาว พิมพ์ฤทัย    วิชัยธรรมคุณ 

  (ภาษาอังกฤษ)  Miss.Pimruthai  Vichaithamkhun

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัย  ปริญญา  สาาขาวิชา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ.บ. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

 

 

Sukanda

 

                  เจ้าหน้าที่หอสมุด

  (ภาษาไทย)  นางสาว สุกานดา  วงศ์เพ็ญ

  (ภาษาอังกฤษ)  Miss.sukanda  Wongphen

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัย  ปริญญา  สาาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top