แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ สาขาเทววิทยา

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

           คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นแหล่งข้อมูลทางเทววิทยา มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางพระศาสนจักร เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านศาสนา มีความเข้าใจในวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ในการอภิบาล การประกาศข่าวดี และการอุทิศตนรับใช้
พระศาสนจักรและสังคม

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามแนวศาสนาคริสต์อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
 3. ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยศาสนาคริสต์และเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีในศาสนา

นโยบาย

 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 2. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตำราที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 3. สนับสนุนการแสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำด้านศาสนา และให้บริการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านจิตใจด้วยกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
 5. ส่งเสริมให้รู้จักสิทธิและหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ตามระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
 6. เสริมสร้างให้บุคลากรและนักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและต่อสถาบันการศึกษาอื่น บนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

เป้าประสงค์

 1. มีหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวศาสนาคริสต์
 2. บุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอภิบาล และการประกาศข่าวดี
 3. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านศาสนาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนที่สนใจศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ ความเข้าใจคำสอนทางศาสนา
 2. มีความรู้คู่คุณธรรม
 3. ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่าย
 4. มีความเป็นผู้นำทางศาสนา
 5. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
 6. มีความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานเพื่อรับใช้ พระ ศาสนจักรและสังคม
 7. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา
 8. ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คริสตชนและบุคคล ทั่วไป
 9. อบรม สั่งสอน แนะนำ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top