schead02

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2552/2009 ฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2009/2552 ฝ่ายวิชาการ

ที่

แผนก

ชื่อ งาน/โครงการ

1

 

 

 

 

แผนกบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

  1. โครงการจัดตั้งแผนกบัณฑิตวิทยาลัย
  2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาที่สันตะสำนักให้การรับรอง
  3. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
  4. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานของพระศาสนจักร
  5. โครงการจัดทำคู่มือบัณฑิตวิทยาลัย

2

แผนกพัฒนาและเผยแพร่

ผลงานวิชาการ

  1. โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์อัลเลลูยา
  2. โครงการจัดทำ Saengtham BookStore
  3. งานพัฒนาและส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  4. งานพัฒนาแผนงานและระบบโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ
  5. งานวารสารแสงธรรมปริทัศน์
  6. โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์และพัฒนา สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
    รูปแบบ E-learning
  7. โครงการหนังสือเทววิทยาปรัชญาและศาสนา
  8. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  9. งานพัฒนาการบริการวิชาการในรูปแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  10. โครงการจัดทำห้องสารสนเทศและการวิจัย ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
  11. งานพัฒนา website วิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่และบริการวิชาการ
  12. งานจัดหาและว่าจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการ
  13. งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
  14. โครงการส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อ

3

แผนกบริหารหลักสูตร

และประกันคุณภาพ

  1. งานบริการและส่งเสริมการเรียนการสอน
  2. โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
  3. งานบริหารจัดการงานในฝ่ายวิชาการ
  4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 สาขาวิชา
  5. โครงการจัดทำและพิจารณางานค้นคว้าของนักศึกษา

4

 

 

 

แผนกหอสมุด

  1. งานจัดหาวัสดุและสิ่งพิมพ์สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
  2. งานปรับปรุงรูปเล่มสารนิพนธ์
  3. งานรวบรวมและจัดแสดงผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของพระสงฆ์ นักบวช และ
    ภคินี ในประเทศไทย
  4. งานประชาสัมพันธ์
  5. งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
  6. งานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการสืบค้น
  7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
  8. งานศึกษาและจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
  9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหอสมุด

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัย ค้นคว้า ศาสนา

และวัฒนธรรม

  1. งานวิจัยเพื่อรับใช้พระศาสนจักรและสถาบัน
  2. โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
  3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพระศาสนจักรคาทอลิกในสังคมไทย  (ต่อเนื่อง 2 ปี
    2552-2553)
  4. โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
  5. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา  เทววิทยาและ      
    การศึกษา
  6. โครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา/อบรม/พัฒนาบาทหลวง/นักบวช ในโอกาสปี   
    พระสงฆ์ ค.ศ. 2009
  7. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
  8. โครงการส่งเสริมงานแปลด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยาและการศึกษา
  9. โครงการทุนอุดหนุนการทำสารนิพนธ์ของนักศึกษา
  10. โครงการบริหารงานทั่วไปและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ศูนย์วิจัยฯ
  11. โครงการจัดหาและว่าจ้างนักวิจัย Part – time
  12. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งแสงธรรมโพลล์
  13. งานวารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม
  14. งานจัดหาตัวอย่างงานวิจัยที่มีรูปแบบที่ดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
    ไว้ให้บริการ
  15. โครงการจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”
  16. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/
    นานาชาติ
  17. งานจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่องานวิจัย
  18. งานจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  19. งานศึกษาดูงานหรือเข้ารับการอบรมด้านการวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบัน
    ภายนอก
  20. งานการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัย
  21. งานเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิทยาการทางศาสนาและองค์กรที่เผยแพร่สันติ
    วัฒนธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top