แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2552/2009 ฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2009/2552 ฝ่ายวิชาการ

ที่

แผนก

ชื่อ งาน/โครงการ

1

 

 

 

 

แผนกบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

 1. โครงการจัดตั้งแผนกบัณฑิตวิทยาลัย
 2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาที่สันตะสำนักให้การรับรอง
 3. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
 4. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานของพระศาสนจักร
 5. โครงการจัดทำคู่มือบัณฑิตวิทยาลัย

2

แผนกพัฒนาและเผยแพร่

ผลงานวิชาการ

 1. โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์อัลเลลูยา
 2. โครงการจัดทำ Saengtham BookStore
 3. งานพัฒนาและส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 4. งานพัฒนาแผนงานและระบบโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ
 5. งานวารสารแสงธรรมปริทัศน์
 6. โครงการผลิตผลงานสร้างสรรค์และพัฒนา สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
  รูปแบบ E-learning
 7. โครงการหนังสือเทววิทยาปรัชญาและศาสนา
 8. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 9. งานพัฒนาการบริการวิชาการในรูปแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 10. โครงการจัดทำห้องสารสนเทศและการวิจัย ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 11. งานพัฒนา website วิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่และบริการวิชาการ
 12. งานจัดหาและว่าจ้างบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการ
 13. งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
 14. โครงการส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อ

3

แผนกบริหารหลักสูตร

และประกันคุณภาพ

 1. งานบริการและส่งเสริมการเรียนการสอน
 2. โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
 3. งานบริหารจัดการงานในฝ่ายวิชาการ
 4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 สาขาวิชา
 5. โครงการจัดทำและพิจารณางานค้นคว้าของนักศึกษา

4

 

 

 

แผนกหอสมุด

 1. งานจัดหาวัสดุและสิ่งพิมพ์สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน
 2. งานปรับปรุงรูปเล่มสารนิพนธ์
 3. งานรวบรวมและจัดแสดงผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของพระสงฆ์ นักบวช และ
  ภคินี ในประเทศไทย
 4. งานประชาสัมพันธ์
 5. งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด
 6. งานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการสืบค้น
 7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
 8. งานศึกษาและจัดซื้อฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
 9. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหอสมุด

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัย ค้นคว้า ศาสนา

และวัฒนธรรม

 1. งานวิจัยเพื่อรับใช้พระศาสนจักรและสถาบัน
 2. โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
 3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพระศาสนจักรคาทอลิกในสังคมไทย  (ต่อเนื่อง 2 ปี
  2552-2553)
 4. โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
 5. โครงการวิจัยเพื่อสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา  เทววิทยาและ      
  การศึกษา
 6. โครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา/อบรม/พัฒนาบาทหลวง/นักบวช ในโอกาสปี   
  พระสงฆ์ ค.ศ. 2009
 7. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
 8. โครงการส่งเสริมงานแปลด้านปรัชญา ศาสนา เทววิทยาและการศึกษา
 9. โครงการทุนอุดหนุนการทำสารนิพนธ์ของนักศึกษา
 10. โครงการบริหารงานทั่วไปและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ศูนย์วิจัยฯ
 11. โครงการจัดหาและว่าจ้างนักวิจัย Part – time
 12. โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งแสงธรรมโพลล์
 13. งานวารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม
 14. งานจัดหาตัวอย่างงานวิจัยที่มีรูปแบบที่ดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  ไว้ให้บริการ
 15. โครงการจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”
 16. งานส่งเสริมการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ/
  นานาชาติ
 17. งานจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่องานวิจัย
 18. งานจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 19. งานศึกษาดูงานหรือเข้ารับการอบรมด้านการวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบัน
  ภายนอก
 20. งานการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัย
 21. งานเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิทยาการทางศาสนาและองค์กรที่เผยแพร่สันติ
  วัฒนธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top