แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2552/2009 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2009/2552 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ที่

แผนก

ชื่อ งาน/โครงการ

1

งานสวัสดิการ

 1. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 3. งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

2

งานสัมพันธ์ชุมชน

 1. งานติดต่อสัมพันธ์ผู้ปกครอง(เยี่ยมบ้านอบรม)
 2. งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกม”
 3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมชุมชน (ทว.2)
 4. โครงการพัฒนาจริยธรรมแรงงานสัมพันธ์ (ปรศ.4)
 5. โครงการพัฒนาจริยธรรมชุมชนใกล้เคียง (ปรศ.3)
 6. โครงการกิจกรรมจริยธรรมเพื่อเด็กและเยาวชนโบสถ์นักบุญเปโตร (ปรศ.2)
 7. โครงการอภิบาลและแพร่ธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
 8. โครงการกิจกรรมวันเด็กสัมพันธ์ (ปรศ.3)
 9. โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน
 10. โครงการเข้าร่วมโครงการวันด็กคุณพุ่ม พระราม 8

3

งานธุรการ

 1. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

4

งานพัฒนาระเบียบวินัย

 1. งานระเบียบวินัยนักศึกษา

5

งานจิตตาภิบาล

 1. งานบริการให้คำปรึกษา
 2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 4
 3. โครงการฟื้นฟูจิตใจนักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี1-4
 4. โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
 5. โครงการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนศิษย์เก่า   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 1-6
 6. โครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน

6

งานสโมสรนักศึกษา

 1. งานดำเนินการกิจการนักศึกษา
 2. โครงการเข้าร่วมโครงการสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายตะวันตกฯ
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 4. งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า   
  พระบรมราชินีนาถ
 5. โครงการวันวิชาการ
 6. โครงการเวทีทรรศนะ
 7. งานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนการสอน
 8. โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่(ทัศนศึกษา)
 9. งานส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
 10. โครงการกีฬาแสงธรรมสัมพันธ์
 11. งานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
 12. งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง
 13. งานคริสต์มาสสัมพันธ์
 14. โครงการจัดอบรมการถ่ายภาพเพื่อชีวิตผู้อภิบาล
 15. งานประชาสัมพันธ์
 16. งานบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ (ถ่ายภาพ)
 17. งานสารสโมสรนักศึกษา
 18. โครงการประกวดภาพสถาปัตยกรรมโบสถ์คาทอลิกในประเทศไทย
 19. โครงการติดตามและประเมิน ผลค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน
 20. งานบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่และวันพ่อแห่งชาติ
 21. โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน ครั้งที่ 11
 22. โครงการวิทยาลัยน่าอยู่ นักศึกษาน่ารัก
 23. โครงการแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว
 24. งานส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ไม้
 25. โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 12 สิงหามหาราชินี และ 5 ธันวามหาราชา

7

งานส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

 1. โครงการแพร่ธรรมสัญจร
 2. โครงการส่งเสริมดนตรีด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 3. โครงการพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียง
 4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
 5. โครงการกลุ่มดนตรีพื้นบ้านอีสาน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top