แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

นโยบายการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นโยบายการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยแสงธรรม
(พ.ศ. 2552-2554)
         1. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสูงขึ้นไป

         2. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรม การทำงานประกันคุณภาพ และนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ

         3. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสู่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้มีการประกันคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตด้วย

         4. สนับสนุนการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ของ สกอ. เพื่อลดภาระในการจัดทำรายงาน และช่วยให้การประเมินคุณภาพทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

         5. ปรับปรุงระบบการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่สามารถนำผลการประเมินไปใช้ได้ทันในการวางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

         6. สนับสนุนและยกย่องหน่วยงาน และทีมงานต่างๆ ที่มีผลงานในการคิดค้นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top