แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของวิทยาลัยแสงธรรม

             วิทยาลัยแสงธรรมมีลักษณะเฉพาะในการดำเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) เพื่อให้คุณภาพภายใน (Internal quality) อย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อเตรียมบุคลากรผู้นำในคริสตศาสนา ซึ่งเรียกว่า “พระสงฆ์ (บาทหลวง) และ นักบวช” ให้เป็นผู้ที่เพรียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน เพื่อรับใช้พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของหลักคำสอน (ธรรมะ) ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และพระศาสนจักร โดยคำนึงถึง

 1. เป้าหมายของการฝึกอบรม (Formation Objectives)
 2. วิธีการฝึกอบรม (Formation Methodology)
 3. มิติต่าง ๆ ของการฝึกอบรม (Dimensions of Formation) ซึ่งประกอบด้วย
  1. การอบรมวุฒิภาวะแห่งความเป็นคน (Human Formation)
  2. การอบรมด้านชีวิตจิต (Spiritual Formation)
  3. การอบรมด้านสติปัญญา (Intellectual Formation) ซึ่งหมายถึงด้านการศึกษาทั้งหมด และยังกินความรวมไปถึงด้านวัฒนธรรม (Culture) และ สังคม (Social) อีกด้วย
  4. การอบรมด้านการอภิบาลและแพร่ธรรม (Pastoral Formation and Mission)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top