แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คุณลักษณะบัณฑิต

คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรมที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย

  1. เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
  2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำทางด้านศาสนา และ ด้านจิตใจ
  3. มุ่งบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขให้แก่สังคมตามหลักธรรมของศาสนา
  4. ช่วยสังคมมิให้หมกมุ่นในวัตถุนิยม บริโภคนิยม และแม้แต่ปัจเจกนิยม
  5. เป็นผู้ที่มุ่งรับใช้สังคม เพื่อสร้างคนให้มีความสุข มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในการเป็นคน และเป็นบุตรของพระเจ้า
  6. สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวตนเอง
  7. ถ่ายทอดคุณค่าของชีวิต
  8. นำหลักพระธรรมคำสอนของศาสนามาดำเนินชีวิตให้บรรลุความสุขอย่างแท้จริง
  9. เน้นคุณค่าการเสียสละ อุทิศตนตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ยอมพลีพระชนม์ เพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์
  10. มีความรับผิดชอบ จิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง มีความมั่นคงในจิตใจรู้จักแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างดี รู้จักวางตัวอย่างเหมาะสมสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วยความประสานกลมกลืน สามารถรับรู้ถึงความยากลำบากและปัญหาของผู้อื่นเสวนากับบุคคลอื่น อย่างสนิทสนมมีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top