แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

เอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

เอกลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม

นักศึกษา ได้รับการพัฒนาตนแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อให้เป็นบุคคลที่เพรียบพร้อมด้วย

  1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
  2. คุณธรรมจริยธรรม
  3. สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้นำทางศาสนา
  4. เป็นผู้ที่รู้จักอุทิศตน เสียสละ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของปวงชน

             นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมต้องเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาจากการศึกษาอบรม ทั้งทางด้านฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบอย่างของตน ให้กับผู้อื่น เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า แสงธรรมนำปัญญาและชีวิต

อัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรม

            นักศึกษาและบัณฑิต  “เป็นผู้นำทางความเชื่อและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร” (คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตที่ดำเนินชีวิตเป็นผู้นำทางความเชื่อ (Faith) เปรียบเสมือนกับแสงสว่างส่องทางชีวิตมนุษย์และจรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา)

            1.   ความเชื่อศรัทธา (faith)
            2    ความจริง (truth)
            3    การไตร่ตรอง / ภาวนา (reflection / prayer)
            4    มโนธรรม / วิจารณญาณ / ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม (conscience / discemment / moral courage)
            5    อิสรภาพ (freedom)
            6    ความยินดี (joy)
            7    ความเคารพ / ศักดิ์ศรี (respect / dignity)
            8    ความสุภาพถ่อมตน (humility)
            9    ความซื่อตรง (honesty)
            10  ความเรียบง่าย / ความพอเพียง (simplicity / sufficiency)
            11  ความรัก (love)
            12  เมตตา (compassion)
            13        ความกตัญญูรู้คุณ (gratitude)
            14  การงาน / หน้าที่ (work / duty)
            15  การรับใช้ (service)
            16  ความยุติธรรม (justice)
            17  สันติ / การคืนดี (peace /reconciliation)
            18  อภัย (forgiveness)
            19  ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน (unity / community)
            20  การพิศเพ่งสิ่งสร้าง / รักษ์ธรรมชาติ (wonder / conservation)
            21  ความหวัง (hope)

เอกลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรม

            “ผู้นำทางจริยธรรมแบบคริสต์” (Christian Ethics)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top