แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(*ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัย

  1. เพื่อจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และ เทววิทยา
  2. เพื่อสร้างบุคลากรและผู้นำทางคริสตศาสนา
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และคันคว้าวิจัยด้านปรัชญา ศาสนา และ เทววิทยา

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
  2. ผลิตบุคลากรและผู้นำทางศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่องค์กรและสถานศึกษาของพระศาสนจักร
  3. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแก่บรรดาคริสตชนเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศ
  4. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้านปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ่องแท้และลึกซึ้ง รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเป็นบาทหลวง และผู้นำในสถานะอื่นขององค์กรคริสต์ศาสนา หรือองค์กรอื่นๆ อย่างผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่
  2. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานค้นคว้า และวิจัยขององค์กรคริสต์ศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top