แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(*ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัย

  1. เพื่อจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และ เทววิทยา
  2. เพื่อสร้างบุคลากรและผู้นำทางคริสต์ศาสนา
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และค้นคว้าวิจัยด้านปรัชญา ศาสนา และ เทววิทยา

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
  2. ผลิตบุคลากรและผู้นำทางศาสนาที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่องค์กรและสถานศึกษาของพระศาสนจักร
  3. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแก่บรรดาคริสตชนเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศ
  4. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้านปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ่องแท้และลึกซึ้ง  รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

         วิทยาลัยแสงธรรมมีลักษณะเฉพาะในการดำเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) เพื่อให้เกิดคุณภาพภายใน (Internal quality) อย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อเตรียมบุคลากรผู้นำในคริสต์ศาสนา ซึ่งเรียกว่า “พระสงฆ์ (บาทหลวง) และ นักบวช” ให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในทุกๆ ด้าน เพื่อรับใช้พระศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของหลักคำสอน (ธรรมะ) ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และพระศาสนจักรโดยคำนึงถึง

  1. เป้าหมายของการฝึกอบรม (Formation Objectives)
  2. วิธีการฝึกอบรม (Formation Methodology)
  3. มิติต่างๆ ของการฝึกอบรม (Dimensions of Formation) ซึ่งประกอบด้วย  
           3.1 การอบรมวุฒิภาวะแห่งความเป็นคน (Human Formation)
           3.2 การอบรมด้านชีวิตจิต (Spiritual Formation)
           3.3 การอบรมด้านสติปัญญา (Intellectual Formation) ซึ่งหมายถึงด้านการศึกษาทั้งหมด                 และยังกินความรวมไปถึงด้านวัฒนธรรม (Culture) และสังคม (Social) อีกด้วย
          3.4 การอบรมด้านการอภิบาลและแพร่ธรรม (Pastoral Formation and Mission)

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top