แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

นโยบายวิทยาลัย

นโยบายการจัดการศึกษา

นโยบายด้านการเรียนการสอน

  1. ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่เป็นวิชาหลักแล้วยังเสริมด้วยการให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำทางศาสนาอย่างทันต่อสถานการณ์
  2. ฝึกอบรมให้รู้หลักการและมีความชำนาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำทางศาสนาเป็นต้นว่าหน้าที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา (Religious teaching) และการปกครองดูแลชุมชน(Community ruling)
  3. ปลูกฝังศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมด้านจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ อันเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมนุษย์ด้วยกันและกับพระเจ้า และที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ์ และสมานฉันท์ระหว่างศาสนา
  4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ผู้มีบทบาทหลักในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของนักศึกษา

นโยบายด้านการค้นคว้า และการวิจัยทางวิชาการ

  1. ให้ความสำคัญต่อการค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็นต่างๆ อาทิเช่น เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
  2. ให้ความสนใจที่จะค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางสังคมที่พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  3. จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วม

นโยบายด้านการบริการแก่สังคม

  1. ด้านวิชาการ เปิดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อความเชื่อ ศีลธรรม ปัญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีส่วนร่วมของคริสตชนในพระศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ
  2. ด้านการอยู่ร่วมกับสังคม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติในการอนุรักษ์ พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ศิลปพ และวัฒนธรรมของชาติ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top