ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

พิมพ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
(*ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550)

ปรัชญา

             แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์

             วิทยาลัยแสงธรรม เป็นแหล่งความรู้ที่ให้แสงสว่างส่องทางชีวิตของมนุษย์ และจรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา

พันธกิจ

        1.จัดการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        2.ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและอัตลักษณ์การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่เน้นคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต
        3.ให้บริการทางวิชาการ ที่เน้นหลักปรัชญาและจริยธรรมบนพื้นฐานคำสอนของคริสต์ศาสนา
        4.พัฒนาบัณฑิตให้เป็นมโนธรรมของสังคมตามหลักคำสอนด้านคุณธรรม และจริยธรรมแบบคริสต์
        5.ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการ เน้นด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
        6.ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ