แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Theeraphol

 
ที่ปรึกษา  1


(ภาษาไทย) บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Theeraphol Kobvithayakul

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
ศน.บ. เทววิทยา

Rev.Chetha  Chaiyadej
ที่ปรึกษา 2


(ภาษาไทย) บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Chetha  Chaiyadej  

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
ศน.บ. เทววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ


(ภาษาไทย)  บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Werasak Yongsripanithan

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
 วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Philosophy
U.Assumption, Bangkok, Thailand Doctorate Philosophy

บาทหลวง วิทยา  เลิศทนงศักดิ์

 

 


จิตตาภิบาล
กรรมการ


(ภาษาไทย) บาทหลวง วิทยา  เลิศทนงศักดิ์
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Wittaya  Lerttanongsak

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยาจริยธรรม
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Theology

panadda

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
กรรมการ


(ภาษาไทย) นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Panadda Chaiprakhun

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา คบ. การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม.. พัฒนศึกษา

ภคินี เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


(ภาษาไทย) ภคินี เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ
(ภาษาอังกฤษ) Sr.Petcharat Suksamran

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศษ.บ. นิเทศศาสตร์
U.Urbaniana, Rome, Italy Bachelor (ISCSM)
ม.รามคำแหง  ศษ.ม การบริหารการศึกษา

MrPhaisarn 2022

 

 

นายกสโมสรนักศึกษา
กรรมการ


(ภาษาไทย) นายไพศาล เครือใหญ่
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Phaisarn Krueayai

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม กำลังศึกษาอยู่ ปรัชญาและศาสนา
     

Mr Akranon 2022 resize

 

 

ผู้แทนนักศึกษา
กรรมการ


(ภาษาไทย) นายอัครนนท์  กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Akranon Kitcharoen

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
  กำลังศึกษาอยู่ เทววิทยาจริยธรรม

Miss Sophapan Plaithuean

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกจิตตาภิบาล
กรรมการ


(ภาษาไทย) นางสาวโสภาพรรณ พลายเถื่อน
(ภาษาอังกฤษ) Miss Sophapan Plaithuean

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บช.บ. บัญชีบัณฑิต
     

 

หนาตรง ๒๐๐๙๑๘ 5

 

 

งานธุรการ/เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ


(ภาษาไทย) นางสาวแสงระวี กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Saengrawee Kitcharoen

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บช.บ. บัญชีบัณฑิต
     

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top