แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

สำนักงานกิจการนักศึกษา

 

บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประธานกรรมการ


(ภาษาไทย) บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Dr.Werasak Yongsripanithan

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Philosophy
U.Assumption, Bangkok,Thailand Doctorate Philosophy


 

 บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์
จิตตาภิบาล
กรรมการ


(ภาษาไทย) บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Wittaya Lerttanongsak

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Lateran, Rome, Italy Licentiate Theology


 


panadda

 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา

กรรมการ


(ภาษาไทย) นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
(ภาษาอังกฤษ)Miss Panadda Chaiprakhun

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา คบ. การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม. พัฒนศึกษา


 


Miss Sophapan Plaithuean

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกจิตตาภิบาล

กรรมการ


(ภาษาไทย) นางสาว โสภาพรรณ พลายเถื่อน
(ภาษาอังกฤษ) Miss Sophapan Plaithuean

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บช.บ. บัญชีบัณฑิต

 


 


Saengrawe

 

 

งานธุรการ/เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษา

กรรมการ/เลขานุการ


(ภาษาไทย) นางสาว แสงระวี  กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Saengrawee Kitcharoen

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บช.บ. บัญชีบัณฑิต

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top