พิมพ์

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

สำนักงานกิจการนักศึกษา

 

บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา
ประธานกรรมการ


(ภาษาไทย) บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Dr.Werasak Yongsripanithan

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Urbaniana, Rome, Italy Licentiate Philosophy
U.Assumption, Bangkok,Thailand Doctorate Philosophy


 

 บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานจิตตาภิบาล
กรรมการ


(ภาษาไทย) บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Wittaya Lerttanongsak

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Lateran, Rome, Italy Licentiate Theology


 


panadda

 รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา


(ภาษาไทย) นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
(ภาษาอังกฤษ)Miss Panadda Chaiprakhun

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา คบ. การศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม. พัฒนศึกษา


 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา


(ภาษาไทย) นางสาวแสงระวี  กิจเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Miss Saengrawee  Kitcharoen

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม บช.บ. คณะการบัญชีและการจัดการ


 

 


             

  หัวหน้างานธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษา


(ภาษาไทย) นางสาวโสภาพรรณ  พลายเถื่อน
(ภาษาอังกฤษ) Miss Sophapan  Plaithuean

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคาเนย์ บช.บ. การบัญชี