แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2016/2559  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1.งานพัฒนานักศึกษา

1. งานระเบียบวินัยนักศึกษา
2. โครงการคัดเลือกนักศึกษาพระราชทาน

2.งานสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1. งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3. งานสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
3. งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
1. งานสโมสรนักศึกษา
2. โครงการกิจกรรมนักศึกษาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. โครงการวันพ่อ
4. โครงการวันแม่
5. โครงการเข้าร่วมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
6. โครงการเวทีทรรศนะ
7. โครงการทัศนศึกษา
8. โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
10. โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ
11. โครงการกีฬาแสงธรรมสัมพันธ์
12. งานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
13. งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง
14. งานคริสมาสต์สัมพันธ์
15. งานประชาสัมพันธ์
16. งานบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ (ถ่ายภาพ)
17. งานสารสโมสรนักศึกษา
18. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
19. โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยแสงธรรม
20. งานส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
21. งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส”
22. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศาสนา(คาทอลิก)
23. โครงการอภิบาลและแพร่ธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
24. โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน
25. โครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล
26. โครงการบำเพ็ญประโยชน์

4.งานจิตตาภิบาล
1. งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษาทั่วไป
2. โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
3. โครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน
4. โครงการวันครูคำสอนไทย (ฉลองสาขาวิชา คศ.)
5. งานการให้คำปรึกษานักศึกษาประจำ
6. โครงการฟื้นฟูจิตใจประจำเดือนของนักศึกษาประจำ
7. โครงการฟื้นฟูจิตใจประจำปีของนักศึกษาประจำ

5.งานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม 
1. งานวันไหว้ครู
2. งานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
3. โครงการกลุ่มดนตรีพื้นบ้านอีสาน
4. โครงการเผยแพร่ผลงานดนตรีศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. งานพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียง
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top