แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2022/2565  ฝ่ายกิจการนักศึกษา

     แผนกจิตตาภิบาล

 1. งานบริการให้คำปรึกษานักศึกษาทั่วไป
 2. งานการให้คำปรึกษานักศึกษาประจำ
 3. โครงการฟื้นฟูจิตใจประจำเดือนของนักศึกษาประจำ
 4. โครงการฟื้นฟูจิตใจประจำปีของนักศึกษาประจำ
 5. โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์
 6. โครงการอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน
 7. โครงการวันครูคำสอนไทย(ฉลองศาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา)

     แผนกกิจการนักศึกษา

 1. งานสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
 2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 3. โครงการนักศึกษาพระราชทาน

     สโมสรนักศึกษา

 1. งานสโมสรนักศึกษา
 2. โครงการวจนพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา
 3. โครงการภาษามือเพื่องานอภิบาล
 4. โครงการกิจกรรมนักศึกษาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 5. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 6. ใครงการวันแม่แห่งชาติ
 7. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 8. ใครงการเข้าร่วมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

     ชมรมการศึกษา

 1. โครงการเวทีทรรศนะ
 2. โครงการทัศนศึกษา
 3. โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
 4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
 5. โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ

     ชมรมกีฬา

 1. โครงการกีพาแสงธรรมสัมพันธ์
 2. งานส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
 3. งานกีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”

     ชมรมนันทนาการ

 1. งานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
 2. งานคนตรีสร้างสรรค์บทเพลง
 3. งานคริสมาสต์สัมพันธ์

     ชมรมประชาสัมพันธ์

 1. งานประชาสัมพันธ์
 2. งานบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ (ถ่ายภาพ)
 3. งานสารสโมสรนักศึกษา

     ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

 1. งานวันไหว้ครู
 2. งานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
 3. โครงการกลุ่มคนตรีพื้นบ้านอีสาน
 4. โครงการเผยแพร่ผลงานคนตรีศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 5. งานพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียง
 6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

     ชมรมสังคมพัฒนา

 1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชน
 2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนศาสนา(คาทอลิก)
 3. โครงการอภิบาลและแพร่ธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
 4. โครงการคริสต์มาสสัมพันธ์ชุมชน

     ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

 1. โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top