schead02

การนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ

 

การนำเสนอผลการวิจัยภาคโปสเตอร์ในงาน "การนำเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติ"
 Thailand Research Expo 2009
ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 52
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

         เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. 52 ที่ผ่านมานี้ งานวิจัยของศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เรื่อง "การพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเครือคาทอลิก" ซึ่งมีอาจารย์พิเชษฐ  รุ้งลาวัลย์  บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์ และคุณลลิตา กิจประมวล  เป็นคณะผู้วิจัย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในส่วนของงานวิจัยด้านการศึกษา  ซึ่งการนำเสนอผลงานการวิจัยระดับชาตินี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2552  มีนักวิชาการเข้าร่วมงานกว่า 3 หมื่นคน

                      

  
  
 

 

                                                                        

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top