schead02

ศึกษาดูงานภาคใต้

 

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2553

 

        เมื่อวันที่ 25-29 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมานี้ ฝ่ายวิชาการโดยศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม ได้ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย ศึกษาดูงาน 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (หอสมุด)  2) สหกิจศึกษา  3) สถาบันวิจัยและพัฒนา  และ 4) บัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้โดยมี ศ.ดร.ธีระยุทธ  กลิ่นสุคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้แก่คณะที่ไปศึกษาดูงาน

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top