schead02

"หลักระเบียบวิธีวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท"

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง
"หลักระเบียบวิธีวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท"
ผศ.ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร
โดย ผศ.ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร

จาก ม.ศิลปากร
ในวันพุธที่ 5 มกราคม  2554  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียนชั้น 1 วิทยาลัยแสงธรรม 
สามารถแจ้งความจำนงได้ที่  บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม (อ.ลัดดาวรรณ์)

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top