schead02

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
         ฝ่ายบริหารวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30  - 12.00 น. ณ หอประชุม Lux Mundi วิทยาลัยแสงธรรมเริ่มต้นวจนพิธีกรรมโดยบาทหลวงอดิศักดิ์พรงามอธิการสามเณราลัยแสงธรรมและได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร.ชาติชายพงษ์ศิริอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมเป็นประธานกล่าวต้อนรับแนะนำคณะผู้บริหารบรรยายพิเศษ “อัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม” พร้อมกันนี้ทางฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มาให้ความรู้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติในวิทยาลัยแสงธรรมด้วย 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top