schead02

เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดปีการศึกษาใหม่

"เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดปีการศึกษาใหม่"
ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิขาการวิทยาลัยแสงธรรม จัดประชุมอธิการบ้านอบรมฯและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 ท่าน และโอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และบาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปีโตโย เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันในการประชุมครั้งนี้ด้วย
E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top