แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562
ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562

          วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน  2562  ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ หอประชุม Lux Mundi  โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวง ผศ. ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานนำสวดภาวนา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา

และตัวแทนฝ่ายวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และได้นำเสนอชี้แจ้งประกาศวิทยาลัย “เรื่องการสอบวัดความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม พ.ศ.2562” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วม 150 คน

 
 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top