แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การประชุมฝ่ายบริหาร

การประชุมฝ่ายบริหาร
การประชุมฝ่ายบริหาร

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุม 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  วิทยาลัยแสงธรรม มีการประชุมฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1 / 2563  โดยมี บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top