แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการรองรับวิทยฐานะของวิทยาลัยแสงธรรม” เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม Lux Mundi

โดยมีกำหนดการดังนี้
- บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการรองรับวิทยฐานะฯ
- อาจารย์ ดร.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ นำเสนองานฝ่ายวิชาการ
- บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเสนองานฝ่ายกิจการนักศึกษา และแนะนำคณะกรรมการนักศึกษาชมรมต่างๆในปีการศึกษา 2565
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศจำนวน 225 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top