แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คณะทำงานของวิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย มาศึกษาดูงาน

 intro resize

วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 บาทหลวงพิเชฐ แสงเทียน และคณะทำงานของวิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย ได้มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยแสงธรรม

โดย บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานภายในวิทยาลัยแสงธรรม ทางคณะทำงานของวิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top