แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2564

intro

วิทยาลัยแสงธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top