แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิทยาลัยแสงธรรมและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

info 6 jul

วิทยาลัยแสงธรรม และ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาค (MOU) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้
#ฝ่ายวิชาการ

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top