schead02

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ครั้งที่ 4

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 16  กุมภาพันธ์  2560  ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการ  ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนคนต่างศาสนาแถววัดสะแก (ชุมชนสามโคก) และวัดระแหง (ลาดหลุมแก้ว)  จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตาปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 22 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top