schead02

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา+พิธีไหว้ครู

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา+พิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  2560  วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ ที่ผ่าน “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

        ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์  โดยพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธาน และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top