พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา+พิธีไหว้ครู

พิมพ์

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา+พิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  2560  วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ ที่ผ่าน “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

        ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์  โดยพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธาน และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

2017_15jun001.jpg 2017_15jun002.JPG 2017_15jun003.JPG

2017_15jun004.JPG 2017_15jun005.JPG 2017_15jun006.JPG

2017_15jun007.jpg 2017_15jun008.JPG 2017_15jun009.jpg

2017_15jun010.JPG 2017_15jun011.JPG 2017_15jun012.JPG

2017_15jun013.jpg 2017_15jun014.JPG 2017_15jun015.JPG

2017_15jun016.JPG 2017_15jun017.jpg 2017_15jun018.JPG

2017_15jun019.JPG 2017_15jun020.JPG 2017_15jun021.JPG

2017_15jun022.JPG 2017_15jun023.jpg 2017_15jun024.JPG

2017_15jun025.JPG 2017_15jun026.JPG 2017_15jun027.JPG

2017_15jun028.JPG 2017_15jun029.JPG