schead02

โครงการอบรมภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2560
ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดโครงการอบรมภาษามือเบื้องต้นเพื่องานอภิบาล โดยเริ่มวันพฤหัสที่ 13 กรกฎาคม 2560 และจะสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและอภิบาลพระศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top