schead02

ประกวดแต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่"

ประกวดแต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่"
    วันพุธที่ 23  สิงหาคม 2560 บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิฐาน ได้ให้เกียรติ เป็นผู้มอบรางวัลการประกวด   แต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่" โอกาสวันแม่แห่งชาติ 2060 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ   นายณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายรังสิมันตุ์  สันติศิรินิรันดร์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   1) นายโอภาส  รักบ้านไทย  2) นายวีรภัทร  คูหาจิต   3) นายกุลธวัช  สังขรัตน์

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top