schead02

โครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์

โครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์
        ชมรมการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา,สวนสัตว์ดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560  มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top