schead02

การอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์

การอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดโครงการการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น การใช้วาทศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะ การพูดสื่อความให้ถูกต้องเหมาะสมตามเวลา โอกาสและหน้าที่ ณ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดยได้เชิญอาจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นวิทยากรให้การอบรม ในครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top