โครงการภาษาภาษามือเพื่องานอภิบาล

พิมพ์

โครงการภาษาภาษามือเพื่องานอภิบาล
โครงการภาษาภาษามือเพื่องานอภิบาล

     วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการภาษามือขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารและการอภิบาล เป็นแนวทางเสริมสร้างทักษะความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้พิการทางการได้ยินได้ ณ ห้องประชุม อาคาร 5 วิทยาลัยแสงธรรม โดยปีนี้ได้รับเกียรติ จาก บราเดอร์รติ พรหมเด่น สังกัดคณะธรรมทูตไทย (TMS.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จำนวน 28 คน

2020_26july01.jpg 2020_26july02.jpg 2020_26july03.jpg

2020_26july04.jpg