แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

วจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565  วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก โดย บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม


หลังเสร็จสิ้นวจนพิธีกรรม มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดจัดพาน เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูวิทยาลัยแสงธรรม โดย บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศ และสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top