แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดการแบ่งปันในหัวข้อ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย นาย สหรัฐ พัสดุ และ นาย รชานนท์ กองโฉม เป็นผู้แบ่งปัน เนื่องจากเป็นตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมในการเข้าสัมนาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565 การแบ่งปันจัดขึ้น ณ วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top