แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

info 29 jun

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566  วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

โดย บาทหลวง เชษฐา ไชยเดช รองอธิการสามเณราลัยแสงธรรม เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top