การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

พิมพ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
         วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินฯ คือ ดร.ดรุณี ชูประยูร, ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์ และดร.ปิยะดา วรรธระสาร ได้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

2017_3oct001.JPG 2017_3oct002.JPG 2017_3oct003.JPG

2017_3oct004.JPG 2017_3oct005.JPG 2017_3oct006.JPG

2017_3oct007.JPG 2017_3oct008.JPG 2017_3oct009.JPG

2017_3oct010.JPG 2017_3oct011.JPG

เขียนข่าวโดย นางสาวสดุหทัย  นิยมธรรม  
ภาพถ่ายโดย นายทีปกร กิจสวัสดิ์