schead02

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ แผนกห้องสมุดได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน เวลา 10.20-10.40 น. โดยมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัล มีการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับหารใช้ห้องสมุด, การมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดบ่อยที่สุดแก่บาทกหลวง เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาแต่ละชั้นปี , ผู้ใช้บริการหอสมุดที่มีมารยาทดี บรรยากาศในงานมีความสนุกสนาน และมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top