schead02

“ กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่ 1 /2554 ”

  “ กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่ 1 /2554 ”“ กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่ 1 /2554 ”
           วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554  แผนกหอสมุด  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่  1/2554  ในงานมีการแจกรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และเพื่อเป็นการกระตุ้น  ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ทางหอสมุดฯ จึงมีการมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯ  อาทิ เช่น
• ผู้เข้าใช้บริการหอสมุดมากที่สุด (บ่อยครั้งที่สุด)  นายสุรเชษฐ์  ทองคำ ปรัชญาและศาสนา ปี 2
• ผู้ยืมหนังสือมากที่สุด  นายศรศักดิ์  เจริญสุขทวี  ปรัชญาและศาสนา ปี 4
• ผู้ยืมหนังสือมากที่สุดของสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา นายประภาส  กุนุ   ปรัชญาและศาสนา ปี 4
• ผู้ยืมหนังสือมากที่สุดของสาขาวิชาเทววิทยา  นายพรชัย  สิงห์สา  เทววิทยา ปี 2
• ผู้ยืมหนังสือมากที่สุดของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา   นางสาวยุพา  ประยูรชาญ  คริสตศาสนศึกษา ปี 4
• ผู้ใช้ที่มีกิริยามารยาทดี   นายสนธยา  สายชลนิรันดร์  ปรัชญาและศาสนา ปี 3
• ทางหอสมุดขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ที่กรุณามามอบของขวัญ และขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top