แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

“กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่ 2 /2564”

“กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่ 2 /2564”
“กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่ 2 /2564”

     วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  แผนกหอสมุด  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่  2/2564  เพื่อเป็นการกระตุ้น  ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ทางหอสมุดฯ จึงมีการมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการของหอสมุด ดังนี้

รางวัลผู้เข้าใช้บริการที่ยืมมากที่สุด
1. นางสาวปรีญาพร  พึ่งยนต์  สาขาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 (อันดับ 1)
2. นายฤทธิพร  หวังที่อยู่ สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4 (แบ่งตามสาขา)
3. นายพรเลิศ  รติเมธาชน   สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4 (แบ่งตามสาขา)
4. นาย Vu  Tien  Dat  สาขาเทววิทยา  ชั้นปีที่ 4 (แบ่งตามสาขา)
5. นายคมสันต์  ใจสดใส  สาขาเทววิทยา  ชั้นปีที่ 4 (แบ่งตามสาขา)
6. นางสาวแสงหล้า  ตระกูลวิวัฒน์ชัย สาขาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 (แบ่งตามสาขา)
7. นางสาวพรทิพย์   มูลน้อย สาขาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 (แบ่งตามสาขา)

รางวัลผู้เข้าใช้บริการมารยาทดี
1. นาย Nguyen Tuan Anh สาขาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4
2. นายพรสรร  สิงห์ชัย สาขาเทววิทยา  ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวปิยมน  จำเริญชโลทร  สาขาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3
• ทางหอสมุดขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top